Saturday , June 23 2018
Home / Blog / SAN PEDRO: ANG PRIMERONG APOSTOL

SAN PEDRO: ANG PRIMERONG APOSTOL

Isa sa mga aral nating mga Katoliko ay si San Pedro ang ating unang Santo Papa na mariing tinututulan ng iba’t-ibang mga sekta.

Subalit ang bibliya ay nagpapatunay na si San Pedro ay may “Primacy” o pagiging una sa mga apostol. Unan- unang patunay dito ay ang pagtatayo ni Jesu Cristo ng Iglesya o Simbahan kay Simon, na tinawag NA ‘Cephas’ o ‘Petrus’ o Pedro na ang ibig sabihin ay bato.

“At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesya, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarian ng kamatayan.” -Mateo 16:18 (Magandang Balita Biblia) .

Ibig sabihin nito na ay, si Pedro ang magiging pundasyon ng Iglesyang itinayo ni Cristo. Isa itong patunay ng pagiging una ni San Pedro sa mga Apostol dahil sa kanya lamang itinayo ang Simbahan at hindi sa labing-isang alagad.

 

16128891_143322106168828_1410197553_n

 

Ngunit matatandaan na may ibinigay din sa mga apostol na gaya din n kay PEDRO at ito nga ay ang ¬†kapangyarihang “to bind and to loose” o ang “pagtatali at pagkakalag”.

“Sinasabi ko sa inyo: anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit.” -Mateo 18:18 (Magandang Balita Biblia). Ulit, ibinigay sa lahat ng alagad ang kapangyarihang ito, subalit may ibinigay na naman kay Pedro na hindi ibinigay sa iba pang mga Apostol.

“Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit: ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit.” -Mateo 16:19 (Magandang Balita Biblia). Ang susi ng langit ay ibinigay kay Peter ng ekslusibo. Kay Pedro lamang at hindi sa iba pang apostol. Kitams?

Nagpapakita ito na may mas malaking responsibilidad si Pedro kaysa ibang apostoles. Isa pa, si Pedro ang hinabilinan na mag-alaga at magpakain ng kawan ni Cristo. Ang kawan ni Cristo ay tayo, tayong mga kaanib sa Iglesya Katolika.

“Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, “Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito?” “Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo,” tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, “Pakanin mo ang aking mga batang tupa.” Muli siyang tinanong ni Jesus, “Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?” Sumagot si Pedro, “Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo.” Ani Jesus, “Pangalagaan mo ang aking mga tupa.” Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, “Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siyang tinanong: “Iniibig mo ba ako?” At sumagot siya, “Panginoon nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay, nalalaman ninyong iniibig ko kayo.” -Juan 21:15-17 .

Si Pedro lang muli ang hinabilinan ni Cristo nang kanyang mga tupa na pakainin. Ano kaya ang ipapakain? Hindi po isda ang ipapakain na sinasabi ng ibang ministro ng isang sekta dahil daw sa kaalamang si Pedro ay mangingisda.

Ngunit para naman sa ikaliliwanag, ito po ang ipapakain. . “Then I will give you shepherds after my own heart, who will lead you with knowledge and understanding.” -Jeremias 3:15 (New International Version). ¬†Ang ipapakain ay ang kaalaman, aral o doktrina.

Ngayon, si Pedro ay laging una kapag nababanggit sa bibliya. At kung minsan ay special mention pa katulad na lamang ng sa Marcos 16:7 . “Kaya humayo kayo at sabihin ninyo sa mga alagad, lalo na kay Pedro, na mauuna siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon, gaya ng sinabi niya sa inyo.” -Marcos 16:7 (Magandang Balita Biblia).

May salitang “lalo” ibig sabihin hindi pwedeng makalimutang sabihan si Pedro. Ito pa ang patunay na leader ng mga apostol si Pedro.

“Kapwa sila tumakbo ngunit si Pedro’y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino, at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang mga alagad na naunang dumating; nakita niya ito at siya’y naniwala.” -Juan 20:4-8 .

Kung mapapansin natin sa mga talatang iyan naunang dumating ang ibang Apostol sa bukana ng libingan ng Panginoong Hesus subalit hinintay muna nilang makapasok si Pedro bago sila pumasok rin. Nagpapakita ito ng paggalang nila kay Pedro bilang siyang leader ng mga Apostol.

Narito pa ang mga ibang talatataan na kung saan ay laging unang binabanggit si Pedro.

“At siya’y nagpakita kay Pedro, saka sa Labindalawa.” -1 Corinto 15:5 .

“Ito ang pangalan ng labindalawang apostol: si Simon na tinawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid; sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo; sina Felipe at Bartolome; si Tomas, at si Mateo na publikano; si Santiago na anak ni Alfeo, at si Tadeo; si Simong Makabayan at si Judas Iscariote, ang nagkanulo kay Hesus.” -Mateo 10:2-4 .

“Kaya’t isinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari, buhat sa pasimula:” -Gawa 11:4 . . Iyan ang mga patunay na si Pedro ay may Primacy. Kaya naman si Pedro ang unang Santo Papa ng Simbahang naglalakbay sa buong daigdig, ang Iglesya Katolika Apostolika Romana.

St. Peter, the first Pope, pray for us. . Viva Iglesia Catholica!

 

SOLUTA EST VERITAS!

 

Sa panulat ni:

John Rey Zamora Lumagui (DCF GwApologist)

About Peter Paul

Check Also

jesus

Christ Sends the Holy Spirit

A. God is Spirit. This is clear from the words of the Lord Jesus himself. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *